Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2023

Under September har följande uppdateringar gjorts:

  • Rapporten ekonomisk trendanalys har kompletterats med information om utfallet under perioden plus återstående prognos för att få en uppskattning av periodens förväntade utfall. Not: rapporten visar budget, utfall och prognos för en period och jämför utfallet med en referensperiod. Syftet är att se om periodens prognos ligger inom budget och hur det jämför sig med en referensperiod, tex föregående år.
  • Rapporten projektuppföljning har fått ytterligare kolumner för kontraktsvärde, budgetpris, fakturerat i period, fakturerat totalt, fakturerat – totala kostnader samt kontraktsvärde – fakturerat totalt och budgetpris – fakturerat totalt. Rapporten innehåller nu ett stort antal kolumner men vilka fält som visas är valbart.
  • Ett filter för projektägare har införts i projektöversikter och projektstatusrapporten. Syftet är att kunna filtrera projektöversikterna för rapportering till olika projektägare. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera fältet.
  • Mindre justeringar har gjorts för att förbättra funktionerna meddelanden samt fråga / svar. Även externa användare ser nu alla frågor och svar i projektet för att minska risken att svar förbises. I den tidigare versionen fick externa användare endast se svaret på de frågor de ställt.
  • Exporten till geografiska informationssystem har kompletterats med information om tidplanen för att man skall kunna visualisera tidplanerna för projekten i kartsystemet.
  • Projektbilden på hemsidan kopieras nu ifrån mallprojektet. Det går även att komma till uppladdningen av bilden genom att klicka direkt på bildsektionen på projektets hemsida för att förenkla uppladdningen av projektbilden.
  • Förbättringar har gjorts i dokumenthanteringen för att förbättra stödet att dra e-postmeddelanden från Outlook direkt till ProjectCompanion samt förenkling vid redigering av PowerPoint-filer.
  • Optimeringar av inställningar har gjorts för att förkorta svarstiderna i systemet.
  • Dokumentationen kring behörigheter i systemet har uppdaterats. Se sidan om behörigheter för ytterligare information.