Kategorier
Nyheter

Uppdateringar juli 2023

  • En ny rapport (Programrapport) har skapats för att följa upp en grupp av projekt som en helhet (projektprogram). Rapporten sammanställer projektens beskrivningar, mål, status, ekonomi samt eventuella särskilda uppgifter som risker, problem och ändringar. Syftet är att ge underlag för information, uppföljning och samordning.
  • Rapporten budgetram / prognos har kompletterats så att man även kan se utfallet för perioden och totalt för respektive projekt.
  • En ny användarkategori (Extern användare) har skapats. Det primära syftet är att stödja externa deltagare som exempelvis konsulter eller entreprenörer. Med denna behörighet får personen tillgång till de projekt där användaren är projektmedlem. Användaren kan se men inte ändra i tidplanen och projektdeltagarlistan. Vidare kan användaren hantera dokument och egna uppgifter. Externa användare har även tillgång till de nya funktionerna meddelanden och fråga/svar som betatestas i nuläget. Syftet är att den externa användaren skall se tidplanen, kunna arbeta med dokument och egna uppgifter samt få meddelanden och kunna delta i fråga/svar.
  • En funktion för Fråga / svar har utvecklats och betatestas nu. Om funktionen används kan man aktivera en flik i projektet för Frågor och svar. Man kan där skapa frågor och sätta en ansvarig för att svara. Man skriver sedan in svaret och markerar frågan som besvarad. Frågan blir då låst. Frågor och svar hamnar i uppgiftslistan hos den person som skall svara som en naturlig del av arbetsflödet.
  • En funktion för Meddelanden har tagits fram och betatestas nu. Om funktionen används kan en flik i projektet visas där man kan skriva meddelanden till hela projektgruppen, valda roller eller valda personer. Personerna får ett mail med meddelandet och man kan se historiken för skickade meddelanden på fliken. Funktionen kompletterar den befintliga funktionen för noteringar / dagbok genom att man kan renodla noteringar till intern användning och meddelanden för att informera externa deltagare.
  • Projekttavlan har fått ett val att visa projekten som lika stora.

Lämna ett svar