Tidrapportering

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_overview_seg-1.png

Priser och funktionerTillämpningsområdenStartpaket Uppgifter

Tidrapportering på webben och i mobilen

ProjectCompanion ger webbaserat stöd för att rapportera tid via datorn och i mobilen. Det är särskilt lämpligt för tjänsteverksamheter och projektverksamheter.

Systemet är modulbaserat och har funktioner för att hantera tidrapportering, granskning av tid, fakturering, uppföljning och integration till lön. Det går att styra hur avancerad tidrapporteringen skall vara, från enkel uppföljning av arbetade timmar per projekt till en mer avancerad prissättning för fakturering.

This image has an empty alt attribute; its file name is sv_itkonsult-2.png
Hantera din tidrapportering och administration effektivt.

Tidrapportering och utlägg

Tidrapportering är centralt i tjänsteverksamheter och det är viktigt att ha kvalificerade funktioner i tidrapporteringssystemet. Olika personer kan ha olika taxor och internkostnad i olika projekt. Prissättningen kan baseras på löpande räkning eller på fast pris. När man rapporterar tid kan man följa upp debiteringsgraden för olika team eller personer. Det går även att rapportera in kostnadsersättningar / utlägg och traktamenten.

Granska och attestera tidrapporter

Tiden som rapporteras kan skickas in för attest. Genom att först godkänna tiden ur ett löneperspektiv kan man vara säker på att all tid har rapporterats. Man kan även granska tiden för fakturering och enkelt göra justeringar av tiden, som till exempel att byta aktivitet, justera debiteringsbara timmar eller redigera beskrivningstexten. Det blir enkelt för exempelvis en projektledare att granska tiden.

Tidrapportering som löneunderlag

Tiden som rapporterats kan exporteras som en fil för att importeras till lönesystemet för lönekörning. Underlaget och lönerapporten innehåller även kostnadsersättningar.

Det går att integrera systemet med flera system inom ekonomi och lön:

 • Integration till Fortnox
 • Integration till Visma
 • Integration till Hogia
 • Integration till Flex lön

Med ProjectCompanion får tidrapportörerna en integrerad miljö att arbeta i både när det gäller informationshantering, tid och ekonomi.

Fakturera rapporterad tid

Projekten kan ha olika prissättning. De två huvudtyperna är löpande räkning och fast pris. Det går att kombinera löpande och fast pris i samma projekt. Det innebär att det blir enkelt att göra tilläggsbeställningar och sedan fakturera dessa i samma projekt. Man kan även vidarefakturera kostnader med påslag, om man exempelvis haft material eller resekostnader. Du får stöd för kvalificerad projektfakturering.

Integration till Fortnox och Visma

Du kan enkelt rapportera tid och skapa fakturor för att sedan föra över fakturorna till Fortnox eller Visma och skicka dem därifrån.

Tidrapportering och uppföljning

Varje projekt har många rapporter för att följa upp tiden samt de intäkter och kostnader som är relaterade till projektet.

 • Debiterade timmar jämfört med budget
 • Kontraktsvärde
 • Fakturerat
 • Återstår att fakturera
 • Intäkter
 • Arbetskostnader
 • Materialkostnader
 • Resultat
 • Budget och utfall för olika projektaktiviteter
 • Upparbetat på fast pris
 • Fakturerat fast pris

Underlaget bidrar till projektredovisningen. Det finns rapporter för lagervärde avseende upparbetad tid och upparbetat material med olika värderingsmodeller (försäljningspris och kostnadspris).

Periodisering av tidrapporter

Särskilda rapporter finns för att hantera successiv vinstavräkning, dvs periodisering av intäkter för projekt som innehåller fasta priser. Det går att se ingående balans, upparbetat och utgående balans för tid i olika perioder. Det blir enkelt att sammanställa vilken tid som är upparbetad på fast pris en viss period, vad som är fakturerat och vad som återstår.

Följ upp verksamhetens tid

ProjectCompanion innehåller många rapporter för att följa upp verksamhetens tidsutnyttjande.

 • Beläggningsgrad
 • Debiteringsgrad
 • Genomsnittlig timtaxa
 • Vinst per timme för olika projekt
 • Projektlönsamhet

Genom olika filter kan man analysera exempelvis baserat på kundgrupp, kund, kundansvarig, projekttyp, tjänstetyp eller organisatorisk enhet.

Uppföljning av intäkter per affärsenhet

Genom att visualisera sammanställningar av arbete som har genomförts av en viss affärsenhet, eller ett visst team, kan man få en uppfattning av utvecklingen. Exempel på uppföljning per affärsenhet:

 • Intäkter per månad
 • Intäkter per kund
 • Intäkter per kundgrupp
 • Intäkter per produkt
 • Debiteringsgrad
 • Nykundsförsäljning

Detta innebär att det går att decentralisera ansvaret och följa upp intäkterna.

Följ upp lönsamhet per kund

Om man har återkommande kunder är det bra att ha möjligheten att följa upp hur det går för kunden som helhet.

 • Intäkter
 • Kostnader
 • Resultat
 • Lönsamhet
 • Marginal

Med uppföljningen kan man analysera lönsamheten för olika kundgrupper och kunder och därmed inrikta framtida försäljning mot de kundgrupper som är mest lönsamma.

Intäktsprognoser för tid

Ofta är prognoser om kommande intäkter minst lika viktigt som att följa upp resultatet. Genom att prognostisera hur mycket intäkter som förväntas från respektive projekt får man en översikt över förväntade framtida intäkter.

Affärsprojektsystemet integrerar verksamhetens processer

ProjectCompanion är ett integrerat affärsprojektsystem. Det är modulbaserat, vilket innebär att det går att välja vilka funktioner som skall vara aktiva. Exempel på grundfunktioner:

 • Projektöversikt
 • Kundlista
 • Säljuppgifter
 • Resursplanering och beläggningsgrad
 • Tidrapportering med kundspecifika prislistor
 • Attest av tid
 • Utlägg, kostnadsersättningar och traktamente
 • Budget, utfall och prognos
 • Tidplaner och projektplaner som kan delas online med kund
 • Ärendehantering / Kanban för agilt arbete och sprintar
 • Dokumenthantering med versionshistorik
 • Fakturering av tid, kostnader och fasta priser
 • Avtals- abonnemangsfakturering
 • Uppföljning av debiteringsgrad
 • Intäktsprognos och intäktsanalys
 • Lönsamhet för projekt och kunder
 • Projektredovisning och successiv vinstavräkning
 • Integration med ekonomisystem, tex Fortnox.

Eftersom systemet är modulbaserat är det enkelt att börja med någon av modulerna, exempelvis tid, resurser och fakturering, för att sedan integrera systemet i verksamhetens processer.

Hur kommer vi igång?

Skapa ett gratiskonto nedan utan förpliktelser. Du kan testa verktygets funktioner och välja nivå på abonnemanget (se priser). På utbildningssidan finns utbildningsfilmer och manualer för mer detaljerad användning.

Kontakta oss för att diskutera förutsättningslöst och titta närmare på våra produkter.

Ja tack: Jag vill testa kostnadsfritt!

Kunduppgifter

(*) Obligatoriskt fält


OBS! Ange ordet test med små bokstäver ovan.

(Vi sprider aldrig din kontaktinformation.)