Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober-November 2022

 • Tidrapporter kan nu skickas in för godkännande med brutna veckor om månadsskiftet ligger i en vecka. Detta visas som två kryssrutor i veckovyn istället för en som tidigare. Detta resulterar då i två rader i attestflödet, en för varje del i veckan.
 • Datumen på projektens hemsidor har förtydligats (Projektets tidram) så att tidplanens sista datum visas om man inte explicit har satt ett slutdatum.
 • Filtervalen sparas nu i rapporterna program/ledningsrapport och budget, utfall, prognos. Det finns även ett filter för projektkod i budget, utfall, prognos.
 • Ökad flexibilitet har lagts in i avdelningsbehörigheterna. En person kan nu ges avdelningsbehörighet men man kan välja om personen skall få se detaljer för projekt på avdelningen. Om ”se detaljer” inte är ikryssad visas endast hemsidan och tidplanen. Om ”se detaljer” är ikryssad visas som tidigare övriga flikar inklusive Rapporter i projektet.
 • Vid import av kostnader hämtas nu kostnader även om projektet är avslutat i ProjectCompanion. Skälet till detta är att ekonomisystemet kan få in fakturor som skall läsas in i ProjectCompanion även om projektet är avslutat.
 • Stöd för att visa 3D-ritningar har förbättrats med stöd för .glb-filer.
 • Vi har även gjort förbättringar i prestanda.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2022

Under september har följande uppdateringar gjorts:

 • En ny rapport visar dokumentbehörigheter för alla projekt och användare Rapporter, Dokumentbehörigheter. Syftet är att enkelt kunna se vilka projekt och dokumentkataloger en användare har behörighet att se, exempelvis en extern projektdeltagare.
 • För att lägga in en milstolpe eller beslutspunkt i en fas kan man nu sätta längden på en projektaktivitet till 0 dagar i tidplanen. Den visas då som en romb (beslutspunkt) och man kan ha uppgiftslistor under den precis som för projektaktiviteter.
 • Det går nu att ange på användarkontot om en person är tidrapportör för att förenkla översikten vid attest av tid.
 • Man kan nu ange en kommentar till en prognosversion om prognosfunktionen är aktiverad.
 • En API-funktion har skapats för att hämta ut frånvarotid för flexibel integration med lönesystem.
 • Ytterligare användarinformation visas nu under Mitt konto. Exempelvis kan användaren se vilket AD-konto som används vid inloggningen.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Augusti 2022

Under augusti har följande uppdateringar gjorts.

 • En rapport i projektet visar dokumentbehörigheter för olika personer och mappar.
 • Ytterligare förbättringar har gjorts i funktionen för att granska och skapa fakturor för projekt på en viss avdelning. Behörigheten gör det nu möjligt att även göra justeringar i granska tid samt redigera de skapade fakturorna.
 • Nya användare får nu färre kolumner i tidplanen som förval vilket gör det enklare att komma igång. Kolumnerna startdatum, slutdatum, längd, budget och framdrift % visas som förval. Som vanligt kan man justera vilka kolumner man vill se.
 • Avtalsmodulen har kompletterats med ett underlag för att rapportera fakturering av tomträtter.
 • Mindre förbättringar har gjorts i hur projekten visas i projekttavlan för att förenkla navigeringen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juni-Juli 2022

Följande uppdateringar har gjorts under sommaren:

 • En ny rapport har skapats för program- och portföljuppföljning. Syftet är att ge ledningen en bra översikt över projektens framdrift, status och ekonomi. Rapporten ligger under Rapporter och heter Program / ledningsrapport.
 • Alla kan nu se tidplansöversikten för de projekt man har behörighet att se tidplaner i.
 • Man kan nu sätta faktureringsbehörighet på avdelningsnivå. Detta gör att man kan granska tid och skapa fakturor för projekt som hör till avdelningar där man har behörighet att fakturera. Denna behörighet kan ges till en användare utan att man behöver ha lednings- eller administratörsbehörighet.
 • När nya användare som läggs till finns en inställning som styr vilken användarbehörighet som skall vara förvald, samt vilka förvalda dokumentbehörigheter användaren skall få när den läggs till i nya projekt. För hög säkerhet kan man exempelvis styra så att nya användarkonton blir begränsade användare utan behörighet till dokument. Kontakta ProjectCompanion för att sätta behörigheten.
 • Kartvyer i projekten har kompletterats med en parameter för tjänstetyp i syfte att integrera med kartlager i GIS-system.
 • Kartvyernas höjd kan nu styras med en central inställning, samt specifikt i varje projekt.
 • Export av tid från tidrapport, sammanställning tid, detaljerad export, har utökats att innehålla projektets kontokod.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2022

 • Projekthierarki – välj att visa eller dölja projekthierarki i Mina projekt och Projektportfölj. Använd funktionen Visa uppe till höger.
 • Etiketter per projekt kan nu läggas in och det finns ett val att visa eller dölja etiketterna i Mina projekt och Projektportfölj. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Tvåfaktorsautentisering kan nu aktiveras i systemet. Vid inloggning får man en engångskod per e-post som måste matas in för att man skall bli inloggad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Projektuppföljningsrapportens kolumnval sparas nu automatiskt om man ändrar vilka kolumner som skall vara med i rapporten.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2022

 • Projektrapporten har förbättrats med ny layout och möjlighet att inkludera budget och resurser
 • Budget och prognos i projektet kan nu grupperas per kostnadsgrupp
 • Gruppering på projektkategori i projektportföljen (endast möjligt om projektkategori är aktiverat i systemet).
 • Funktionen Byt ansvarig på uppgifter inkluderar nu även deluppgifter.
 • Uppmappning av ProjectCompanions dokumentkataloger till Windows Utforskaren har förenklats genom att mapp-adressen kan kopieras från Mitt konto (sektionen Dokument).
 • Sök projekt har kompletterats med ett val för tjänstetyp.
 • Budget, utfall och prognos har kompletterats med ett filter för projektkategori.
 • Funktioner för integration till Raindance och Unit4 har förbättrats vid överföring av projekt, tid och kostnader.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2022

 • Länkar kan nu importeras till uppgifter när man importerar projektmallar eller projekt från fil.
 • Avtalen i avtalsregistret har fått egna länkar så att man kan öppna flera avtal samtidigt och länka till specifika avtal.
 • I rapporten budget, utfall, prognos kan man nu filtrera ut en viss tidperiod och då se data för budget, utfall och prognos för den valda perioden.
 • Budgetversionerna har nu fått namn och kommentar som man kan redigera.
 • Tidplansöversikten har fått ett filter på målområde.
 • Budget kan nu redigeras i en budgetflik i projektet för att förenkla navigeringen.
 • Användare kan nu söka efter avslutade projekt de varit med i.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2022

 • Det går nu att sätta dokumentbehörigheter på mappar.
 • Ytterligare information och budgetposter kopieras från projektmallen. Det går att välja om budgetposterna skall kopieras när man startar nytt projekt.
 • Budgetering av intäkter har förbättrats.
 • Projektägare kan nu konfigureras så att det kan sättas på projektet.
 • Projektstatusrapporten och tidplansöversikten har fått filter för förvaltningsobjekt om funktionen används.
 • Relationer mellan milstolpar i mallprojektet kopieras nu från mallen.
 • Mobilversionen (Smal vy) har förbättrats så att man kan filtrera fram uppgifter för en viss tidperiod och rapportera tid.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2021

 • Det går nu att skapa relationer mellan projektaktiviteter och milstolpar i tidplanen.
 • Kalender för helgdagar har lästs in för 2022.
 • Lösenordskomplexiteten har som standard ökats till 8 tecken där det behövs minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra. Det går att öka längden på lösenordskravet samt även kräva specialtecken. Kontakta ProjectCompanion för att konfigurera det.
 • Nya egenskaper har skapats för projekt där man kan välja geografiskt område och förvaltningsobjekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera dessa.
 • Ett val har skapats för att lägga till projektägare på projektet som komplement till kund. Detta fält kommer successivt att inkluderas i relevanta vyer och rapporter. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera fältet.
 • Projekt kan nu få fält för att hantera referenskod. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera fältet.
 • Granska tid har fått filter för tjänstetyp och projektavdelning.
 • Projektschemat har kompletterats med ett filter för målområde.
 • Rapporten Kostnader/budget har fått ett filter för tjänstetyp
 • En möjlighet har skapats för att lägga till dimensioner på projekt med valbara alternativ. Syftet är att koppla projektet till ekonomisystemets kontosträng för tex ansvar, verksamhet, objekt, motpart, frikod och liknande. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera och konfigurera dessa.
Kategorier
Nyheter

Atea infrastrukturarbeten 5 dec 2021

Under söndagen den 5 december 2021 genomförs infrastrukturarbeten hos Atea Sverige AB och detta kan under kortare perioder medföra driftstörningar för ProjectCompanions kunder som har drift på Atea.