Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2021

 • Budgetprognos i rapporten kostnader / budget
 • Enhetlighet i uppgiftsmodulens filter
 • Kostnadsbudget – ökat utrymme
 • Kundrapport fastigheter justering av kolumner
 • Min tid – sammanställning
 • Sökbar projektväljare i Ny uppgift / kostnad
 • Prisplan och budgetplan rapporter
 • Projektinformation flikar struktur samordnad
 • Successiv vinstavräkning – förbättringar
 • Ta bort avrundningen på timmar i Tidrapport – analys
 • Taggar på projekt – aktiveras via inställning av PC
 • Tidrapport – sorteringsval för kod eller projektnamn
 • Uppgiftstavlan i projektet – filter på milstolpe och projektaktivitet
 • Uppsagd datum för avtalspost – redigering och export
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2021

 • Bollstorlek i projekttavlan ta hänsyn till valutakurs
 • Dokument – översättning av engelska begrepp
 • Fakturaspecifikation – val att dölja person och aktivitet (titel)
 • Inaktivera kom ihåg mig – systeminställning
 • Sökbar kontroll för kostnadstyp i projektaktivitetsdialogen
 • Planeringstavla uppdaterad version
 • Projektschema zoomning – datumbugg
 • Rapport successiv vinstavräkning
 • Inställning att dölja flex per användare
 • Svenska i importera projekt
 • Ändra ordning på kolumner i Excelexport fastigheter
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2021

 • Debiteringsgradsrapport filter flerval
 • E-posthantering i applikationen flyttad till Sverige
 • Hjälpikon / info
 • Kostnader / Budget flerval i filter
 • Mina uppgifter – ytterligare förenklad vy
 • Projektplan dialog projektaktivitet- visa titel
 • Resultat per kund – ytterligare filter
 • Semester rapportering av tid – hämta heldag från användarkontot
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2020

 • Budgetuppföljning i projektet för tid och kostnader
 • Exportera fakturor till Excel
 • Exportfunktion Budgetuppföljning tid och kostnader
 • Internkostnad justering för lönekategorikostnad
 • Tidplansöversikt – filter på budgettyp
 • Tidrapport analys – Visa hela beskrivningstexterna
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2020

 • Man kan nu välja i varje projekt om framdrift i projektet skall beräknas automatiskt eller sättas manuellt på hemsidan. Inställningen görs under projektinformation, fliken Förlopp. Detta var tidigare en systeminställning på generell nivå.
 • Tidrapporteringen har förenklats med en sökbar projektväljare.
 • En ny rapport i dokumentmodulen visar vilka dokument som är ändrade under en viss period och en viss sökväg. Rapporten visas i Dokumentfliken och under projektets flik för Rapporter.
 • En ny rapport har tagits fram som beräknar budget och utfall i kronor för både tid och arbete. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
 • Under Granska tid i tidrapportmodulen kan man nu summera både arbetade och debiteringsbara timmar per projekt.
 • Uppgiftslistan i projektet kan nu visa uppgiftskoderna ute till höger. Klicka i Visa, Kod.
 • Uppgiftstavlorna visas nu med projektstatusens färgkod i kolumnhuvudet vid gruppering på uppgiftsstatus.
 • En inställning har införts i Fortnoxintegrationen för om projekt som avslutas i ProjectCompanion skall avslutas direkt eller efter ett visst antal dagar i Fortnox. Det går även att föra över projektkoden till fakturan i projektets namn. Kontakta ProjectCompanion för att justera inställningen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar av driftsmiljö

ProjectCompanion arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i tjänsten och anpassa verksamheten till lagstiftningen. En del av detta arbete har varit att etablera en ny driftsmiljö i Sverige. Miljön är nu förberedd och de första kunderna kommer att driftsättas under kvartal 4, 2020.

Personuppgiftsbiträdesavtalets bilaga med godkända underbiträden kommer att uppdateras och stämmas av med kunderna i god tid innan respektive kunds data flyttas.

Kategorier
Nyheter

Produktuppdateringar

Följande uppdateringar har gjorts i ProjectCompanion sedan augusti.

 • Integration till Raindance. Det är nu möjligt att skapa en integration till ekonomisystemet Raindance för att automatiskt föra över kostnader. Detta gör det enkelt att budgetera och följa upp projekten ekonomiskt direkt i ProjectCompanion.
 • Rapporten ”Projektarbetskostnad” har kompletterats med en möjlighet att välja ut ett eller flera specifika projekt för att granska och exportera kostnader.
 • Rapporten ”Sammanställning kostnader” i projekten har kompletterats med grafer för att kunna följa upp exempelvis aktivitet, ändamål, ansvar, motpart och objekt. Detta för att få en uppföljning på delar i den kontosträng som används.
 • Vyerna projektschema och projekttavla har kompletterats med filter för budgettyp. Syftet är att förenkla uppföljning av exempelvis investeringsprojekt.
 • I vyerna projektschema och resursschema kan man nu välja flera projektledare i filtret. Syftet är att kunna visa översikt och resurssituationen för valda projektledare.
 • Planeringstavlan har kompletterats med en ny version som i nuläget endast är tillgänglig för administratörer. Syftet med uppdateringen är att göra det enklare att se på tvärs mellan alla projekt och fokusera på det som behöver göras i närtid. Uppgifterna kan sorteras på status eller prioritet, eller viktade så att även projektens prioritet och status beaktas. På detta sätt kan man säkerställa att de viktigaste uppgifterna i de viktigaste projekten blir hanterade i närtid.
 • Kostnadsrapporter har justerats så att koncerner med olika redovisningsvalutor i olika bolag kan arbeta i systemet. Projekt som budgeteras i Euro kan följas upp lokalt i Euro och räknas inte om med växelkursen till koncernvalutan. Sammanställningsrapporter för flera projekt följs dock fortfarande upp i den gemensamma koncernvalutan.
 • Översiktsvyernas filter på projekttyp och tjänstetyp är nu kopplade så att när man väljer en viss projekttyp så visas endast de tjänstetyper som ingår i projekttypen. Syftet är att förenkla för dem som har många underkategorier i projekten.
 • Funktionen ”Byt ansvarig” för uppgifter i ett projekt har förfinats så att den nu endast uppdaterar öppna uppgifter. De uppgifter som redan är klarmarkerade uppdateras inte. Skälet till detta är att när en person kommer in och tar över en annan persons roll i ett projekt så vill man normalt behålla historiken över det redan genomförda arbetet, och endast byta ansvarig på öppna uppgifter.
 • Vid uppladdning av dokument uppdateras nu befintlig fil med en ny version istället för som tidigare då en kopia av filen med ett suffix laddades upp.
 • Integrationen till Fortnox har anpassats så att man nu kan låta Fortnox vara master för kunder.

Kategorier
Nyheter

GDPR uppdatering

Under sommaren har EU-kommissionen ogiltigförklarat Privacy Shield för överföring av personuppgifter till tredje land. ProjectCompanions har för vissa tjänster hänvisat till denna mekanism för överföring av personuppgifter och detta påverkar därför avtalen med flera av våra kunder. Vi använder de ”Standard Contractual Clauses” (standardavtalsklausuler) som EU tagit fram som stöd för behandlingen av personuppgifter istället för Privacy Shield. Alla våra berörda leverantörer har redan stöd för dessa klausuler i avtalen med ProjectCompanion och vi har i ett tillägg till avtalet med våra kunder inkluderat den svenska översättningen av standardavtalsklausulerna. Kontakta legal@projectcompanion om om du har frågor.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar

Uppdateringar Juni 2020

Under Juni har följande uppdateringar gjorts:

 • Designen har ensats för sammanställningssidan.
 • Sorteringen i projektplanen har uppdaterats så att projektaktiviteternas ordning tar hänsyn till namnet om projektaktiviteter startar på samma datum.
 • Användare som har rollen Resurshanterare kan nu se sidan ”Mina bokningar” för alla användare.
 • Avtalen har kompletterats men en möjlighet att aktivera och inaktivera rader för avtalsfakturering.
 • Fakturaspecifikationen har nu ett val där man kan välja om man vill att beskrivningar för rapporterad tid och kostnader skall visas på fakturaspecifikationen.
 • Integrationen till Fortnox har utvecklats så att Fortnox kan vara master för kunder.

Uppdateringar Maj 2020

Under maj har följande uppdateringar gjorts:

 • Projektstatusrapporterna under Rapporter har förbättrats genom ett större urval av fält som dessutom har flervalsmöjlighet. Valda filter sparas per användare.
 • Länkar i projekt följer nu med från projektmallen när man startar nya projekt.
 • En systeminställning har införts för hur tidrapportering sker på projektaktiviteter. Detta kan sedan justeras i de enskilda projekten (under fliken Aktiviteter i projektinformationen). Man kan ställa in att projektaktiviteter skall kunna väljas, att projektaktivitet måste väljas, eller att de skall döljas helt. Detta är för att det skall gå att anpassa tidrapporteringen till projektets komplexitet.
 • Det går nu att välja om det skall vara möjligt att ändra på arbetstiden under granska tid. Normalt går det bara att justera den debiterbara tiden i denna vy. Kontakta ProjectCompanion om du vill ändra denna inställning.
 • Projektets hemsida kan nu visa senast ändrade dokument. Funktionen aktiveras via länken ”visa eller dölj sektioner i hemsidan”.
 • Kostnader kan nu läsas in automatiskt direkt från ekonomisystemet. Kontakta ProjectCompanion för att sätta upp kopplingen.
 • Förval kan nu sättas för organisationsroll och avdelning genom att kryssa i Standard. Detta påverkar nya användarkonton.
 • Användare med behörighet Ledning kan redigera resurser i Resursschemat.

Uppdateringar April 2020

Under april genomfördes följande uppdateringar:

 • Aktuella uppgifter har kompletterats med en händelselogg som kan visas på projektets hemsida.
 • En person kan nu se sitt eget tidkort i veckovyn för tidrapportering under Alternativ. Detta för att enkelt kunna se vilka projekt man arbetat på olika dagar under en månad.
 • En ny rapport visar arbetskostnader för projekt baserat på personernas internkostnader. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Dokument som raderas sparas nu i en ”papperskorg” i bakgrunden.
 • Behörigheten Resurshanterare har kompletterats så att det går att ”zooma in” och se vilka projekt och projektledare som har bokat en viss resurs.
 • Posted in Nyheter, Programuppdateringar
 • Uppdateringar Mars 2020
 • Posted on 2020-03-29 by ProjectCompanion
 • Dokumentändringar visas nu i ändringsloggen och i rapporten senaste händelser. Det går att filtrera fram och söka vilka dokument som har ändrats.
 • Man kan nu ange en beskrivning för målområden. Denna visas i sammanställningen över målområden och projekt.
 • Rapporten Lönsamhet har kompletterats med resultat per arbetad timme och projektets marginal.
 • Det går nu att välja att visa kundnummer i val av kund för ett projekt. Detta är bra om man har många kunder med liknande namn. Kontakta ProjectCompanion för att göra denna inställning.

Uppdateringar februari 2020

Följande uppdateringar har genomförts.

 • Kostnader kan nu kopplas till projektplanens projektaktiviteter för att möjliggöra uppföljning av budgeterade kostnader per projektaktivitet. Kostnaden redigeras från Mina kostnader. Dubbelklicka på kostnaden och välj projektaktivitet.
 • En ny rapport (Kostnadsbudget och utfall per projektaktivitet) i projektets rapportsektion visar budget och utfall per milstolpe / projektaktivitet. Det går även att visa kostnadstyp och kostnadsgrupp i rapporten.
 • Rapporten Kostnader i projektet har kompletterats med projektaktivitet för att det skall vara enkelt att se om det finns kostnader som inte kategoriserats efter projektaktivitet.
 • Avtalsfaktureringen har kompletterats med rubriker för avtalsraderna.
 • Exporten i rapporter med kolumnval har begränsats till valda kolumner.
 • Tidrapportens veckovy visar nu personens flexsaldo vid senast stängda period eller senast inskickade vecka förutom dagens flexsaldo.
 • Rapporterad tid visas nu som timmar och minuter istället för decimalt i veckovyns sidfot.
 • Attestfunktionen har förenklats genom att man kan godkänna och öppna veckor direkt från fliken Flexsaldo i Granska tid. Klicka på veckan för att godkänna eller öppna.
 • Administratörer kan nu även skicka in veckor åt andra personer för att de skall hamna i attestflödet. Klicka på veckan i Flexsaldovyn under Granska tid.
 • Posted in Nyheter, Programuppdateringar

Uppdateringar Januari 2020

Under Januari och början av februari har följande uppdateringar gjorts.

 • Stöd för automatisk inloggning via ADFS. Detta innebär att siten kan konfigureras för automatisk inloggning från Windows genom Active Directory Federation Services. Stöd finns även för att automatiskt skapa användarkonton, sk ”provisionering”. Kontakta ProjectCompanion om du är intresserad av funktionen.
 • Kryptering av lösenord görs nu automatiskt för alla användare. Valet att skicka ut lösenord direkt till användare har inaktiverats helt. Användaren får istället välja sitt eget lösenord vid inloggningen.
 • Prestandaoptimering av tidrapportering och tidrapporter har gjorts för att kunna hantera stora datavolymer.
 • En ny tidrapport (Sammanställning tid) inne i projektets rapportflik visar en sammanställning av tid per användare, aktivitet, milstolpe, projektaktivitet och tidsperiod.
 • Redigering av personers flexsaldo och avvikande arbetstider har förenklats genom fler filter.
 • En ”självservice”-funktion kan aktiveras så att alla personer själva kan välja vilka projekt de vill kunna delta i och registrera tid. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten för uppföljning av bokade resurser jämfört med arbetad tid har kompletterats så att det blir lättare att se hur resurser har bokats och används i olika tidsperioder.
 • Kunder kan nu inaktiveras. Detta görs i redigeringen av kundinformationen genom att kryssa ur rutan ”Aktiv”.
 • Användare kan nu raderas. Inaktivera först användarkontot och gå därefter in på fliken Inaktiverade användare och välj radera.
 • Avtal kan nu raderas. Välj Radera inne i avtalet.
 • Planeringstavlan har optimerats prestandamässigt.

Uppdateringar December 2019

 • En ny startsida visar en lista med aktuella projekt och uppgifter.
 • Vyerna mina projekt och projektportfölj har kompletterats med ett flervalsfilter för kund.
 • Rapporten för budgetuppföljning har kompletterats med ett filter på avsedd period.
 • Man kan nu begränsa attest av tid per avdelning. En användare kan ges avdelningsbehörighet på en eller flera avdelningar och ges attesträtt för personer på dessa.
 • Kalender med frånvarodagar har lästs in för 2020.
 • Personer kan nu har olika internkostnad i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera denna inställning.
 • Export av fakturor till Visma har förbättrats för att hantera vissa teckenkoder.
 • Prisindex kan nu redigeras för avtal. Detta styr hur priser räknas upp för fakturor baserat på avtalen.

Uppdateringar November 2019

Uppdateringar genomförda under november driftsätts inom kort:

 • I planeringstavlan visas nu information om milstolpe och projektaktivitet om man håller musen över en uppgift. Det går även att navigera direkt till uppgiften.
 • Tidrapporter kan nu visas i ett tidkort där personens arbetstid för månaden visas dag för dag för alla projekt samt frånvarokategorier.
 • Det går nu att kopiera avtal.
 • Rapporten Tillgänglig tid visas nu även under huvudmenyn Resurser.
 • En ny tidrapport finns tillgänglig för analys inne i projektet. Man kan välja filtrera, välja kolumner och gruppera.
 • Projektdeltagare kan nu även se länken till statusrapporter historik på projektets hemsida. Tidigare såg de endast den aktuella statusrapporten.
 • Det går nu att aktivera en funktion för att hantera olika internkostnader för personer i olika projekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.

Uppdateringar Oktober 2019

 • Tidplansöversikten har utvecklats vidare med grupperingar, färger och utskrift till pdf.
 • En ny behörighet har skapats ”Resurshanterare”. En användare kan då ges tillgång till Resursschemat för att se resurser.
 • Man kan nu redigera uppgiftsdatum i projektets uppgiftlista direkt i huvudvyn.
 • Under Alla uppgifter kan man nu filtrera på flera personer samtidigt.
 • Man kan nu skapa fakturor grupperat på produkt och aktivitet.
 • Vi har lagt till kundansvarig på kunder.
 • Det går att aktivera en funktion för att hantera försäljningsdatum för delar i projekt (både fasta priser och löpande räkning) för att få en försäljningsuppföljning per månad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Tidrapporteringens veckovy har kompletterats med detaljerad information om varje rapporterad rad.
 • För överföringen av kostnader från Fortnox använder vi nu SIE för kostnadsimport och läser därmed in även ändrade transaktioner under bokföringsåret. Man kan också välja vilket bokföringsår man vill föra över kostnader från.
 • Ytterligare tidrapporter finns nu tillgängliga i projektets rapportflik.