Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2022

 • Länkar kan nu importeras till uppgifter när man importerar projektmallar eller projekt från fil.
 • Avtalen i avtalsregistret har fått egna länkar så att man kan öppna flera avtal samtidigt och länka till specifika avtal.
 • I rapporten budget, utfall, prognos kan man nu filtrera ut en viss tidperiod och då se data för budget, utfall och prognos för den valda perioden.
 • Budgetversionerna har nu fått namn och kommentar som man kan redigera.
 • Tidplansöversikten har fått ett filter på målområde.
 • Budget kan nu redigeras i en budgetflik i projektet för att förenkla navigeringen.
 • Användare kan nu söka efter avslutade projekt de varit med i.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2022

 • Det går nu att sätta dokumentbehörigheter på mappar.
 • Ytterligare information och budgetposter kopieras från projektmallen. Det går att välja om budgetposterna skall kopieras när man startar nytt projekt.
 • Budgetering av intäkter har förbättrats.
 • Projektägare kan nu konfigureras så att det kan sättas på projektet.
 • Projektstatusrapporten och tidplansöversikten har fått filter för förvaltningsobjekt om funktionen används.
 • Relationer mellan milstolpar i mallprojektet kopieras nu från mallen.
 • Mobilversionen (Smal vy) har förbättrats så att man kan filtrera fram uppgifter för en viss tidperiod och rapportera tid.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2021

 • Det går nu att skapa relationer mellan projektaktiviteter och milstolpar i tidplanen.
 • Kalender för helgdagar har lästs in för 2022.
 • Lösenordskomplexiteten har som standard ökats till 8 tecken där det behövs minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra. Det går att öka längden på lösenordskravet samt även kräva specialtecken. Kontakta ProjectCompanion för att konfigurera det.
 • Nya egenskaper har skapats för projekt där man kan välja geografiskt område och förvaltningsobjekt. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera dessa.
 • Ett val har skapats för att lägga till projektägare på projektet som komplement till kund. Detta fält kommer successivt att inkluderas i relevanta vyer och rapporter. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera fältet.
 • Projekt kan nu få fält för att hantera referenskod. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera fältet.
 • Granska tid har fått filter för tjänstetyp och projektavdelning.
 • Projektschemat har kompletterats med ett filter för målområde.
 • Rapporten Kostnader/budget har fått ett filter för tjänstetyp
 • En möjlighet har skapats för att lägga till dimensioner på projekt med valbara alternativ. Syftet är att koppla projektet till ekonomisystemets kontosträng för tex ansvar, verksamhet, objekt, motpart, frikod och liknande. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera och konfigurera dessa.
Kategorier
Nyheter

Atea infrastrukturarbeten 5 dec 2021

Under söndagen den 5 december 2021 genomförs infrastrukturarbeten hos Atea Sverige AB och detta kan under kortare perioder medföra driftstörningar för ProjectCompanions kunder som har drift på Atea.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober 2021

En release gjordes med uppdateringar:

 • Det finns nu en möjlighet att förhandsgranska Office-filer och DWG-filer direkt i webbsystemet. Kontakta ProjectCompanion för dessa funktioner.
 • En kompetensmodul har skapats där man kan lägga till olika kompetenser och kompetensnivåer för olika personer. Det är även möjligt att filtrera fram resursbeläggning baserat på kompetens.
 • Resursmodulen kan utökas med en funktion för att godkänna resursbokningar. Man kan se gjorda bokningar och vilken beläggning det innebär för personen samt godkänna, avslå eller skriva en kommentar.
 • Resursbokningar som görs i resursschemat kan kompletteras med en beskrivning. Denna visas även för personen under mina bokningar.
 • Det går nu att filtrera på budgettyp i rapporten för budget, utfall och prognos.
 • En ny rapport för projektuppföljning visar projektets status, budget, utfall, resultat och marginal sammantaget för både löpande arbeten och fasta priser med successiv vinstavräkning.
 • Målfliken i projektet har förbättrats med redigering och sortering.
 • Avtalen har kompletterats med en möjlighet att lägga in länkar till exempelvis avtalsdokument.
 • Integrationen till ekonomisystemet har förbättrats så att man kan läsa in både kostnader och intäkter. Systemet hanterar sedan detta genom att kontona klassificeras som intäkts- eller kostnadskonton.
 • Raindance-integrationen har förbättrats genom att man kan hämta ut kunder, projekt, tid och fakturor via en webbtjänst och läsa in i Raindance. Formatet kan anpassas efter organisationens krav.
 • En produkt för att hantera avtal har släpps riktat till kommuners mark- och exploateringsenheter. Produkten hanterar ärenden, avtal, fakturor och fastigheter.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar augusti 2021

En mindre release gjordes i augusti med följande uppdateringar:

 • En kolumn med slutdatum kan nu visas även i tidplanen
 • Budget och prognos: Timkostnad kan nu justeras för varje version
 • Kategorisera kostnader som kommer från ekonomisystemet per projektaktivitet för att få uppföljning av kostnader per projektaktivitet i rapporter. Detta görs inne i projektet under menyn Rapporter, Kostnader – detaljer. Notera att detta även kan göras av projektledaren direkt i Mina kostnader om kostnaden styrs till projektledaren av integrationen.
 • Favoritmärkning / stjärnmärkning av projekt kan nu göras i vyn Min översikt / Projekt för att enkelt kunna navigera till sina favoritprojekt.
 • Godkänna resurser finns som en valbar funktion. Detta ger stöd för att se gjorda resursbokningar och kommentera/godkänna dessa.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar sommar 2021

 • Dokument kan nu taggas för att göra det enkelt att söka fram olika typer av dokument. Taggarna anges genom att högerklicka på ett dokument och välja Egenskaper. Det går sedan att söka fram dokument med valda taggar.
 • Dokument kan markeras med egenskapen ”arkiveras” så att det blir möjligt att söka fram dokument som skall arkiveras.
 • Man kan skicka dokument för godkännande. Det görs genom att högerklicka på dokumentet och välja ”Skicka för godkännande”. Valda personer får då en indikering i dokumentvyn att det finns dokument att godkänna. Personen kan välja att godkänna eller ej godkänna dokumentet. När alla tillfrågade har godkänt dokumentet markeras det som godkänt.
 • En ny funktion har skapats för att göra budget och prognos för tid och kostnader i olika versioner. Detta kräver modulen Prognoser. Budgeten kan göras i projektplanen i flera versioner. Prognoser görs sedan i projektet på fliken ”Prognoser”. Man kan då även se budget, utfall och prognos för ett projekt eller för valda projekt under Rapporter i huvudmenyn.
 • Milstolparna har tydliggjorts grafiskt baserat på om de är klarmarkerade eller ej. Färger på milstolpar i tidplansöversikten har ändrats så att passerade ej klarmarkerade milstolpar lyser rött.
 • I projekttavlan visas nu alla projekt som drivs på de avdelningar man har avdelningsbehörighet för. Avdelningsbehörigheten sätts under Administration, Avdelningar. Ange personer som skall ha avdelningsbehörighet som medlem på avdelningen.
 • Man kan nu styra så att en användare ges möjligheten att administrera projekt på valda avdelningar. Detta justeras på användarkontot under avdelningsbehörighet.  
 • Kontrollen för att välja kund när man startar projekt är nu sökbar. Det finns en bakgrundsinställning för om kundnummer skall visas eller ej.
 • Huvudansvarig kan nu väljas på projektaktiviteter i projektplanen och detta kan visas som en kolumn i tidplanen.
 • Beroenden kan nu skapas mellan projektaktiviteter i olika projekt. Detta görs i projektplanens dialog för projektaktiviteten, och beroendena mellan projekten visualiseras i tidplansöversikten.
 • Hanteringen av mål har förbättrats så att man nu kan ange målvärde och måluppfyllnad i olika enheter för målen. Detta visas i en ny flik i projektet ”Mål”.
 • Det går nu att lägga in vyer från exempelvis externa kartor i projektet. Detta kräver en modul. Kartorna kan visualiseras inne i projektet, eller länkas till ett externt system.
 • Projektrapportens sektion för ”särskilda ärenden” har förbättrats designmässigt. Här visas exempelvis problem, risker och ändringar med riskvärden och belopp.
 • Man kan nu välja hur många kommentarer som skall visas i en uppgift. Det är även möjligt att radera kommentarer.
 • Vid avtalsfakturering kan man nu se avtalens periodisering på fliken Bokföringsunderlag i fakturan.
 • En exportfil för att bokföra tid har tagits fram. Intäkter kan exempelvis bokas på personens avdelning och kostnaden projektets kostnadsställe.
Kategorier
Nyheter

Säkerhetsinformation

ProjectCompanions driftsmiljö är skyddad för den sårbarhet som kallas PrintNightmare.

ProjectCompanion gör ett löpande säkerhetsarbete och uppdaterar system och infrastruktur för att upprätthålla en välfungerande, driftstabil och säker miljö.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2021

 • Aktuellt: Senaste uppgifter och dokument i Min översikt
 • Filter budgettyp i projektsammanställning
 • Huvudmeny ordning på menyer – justering
 • Kopiera inställning för val av projektaktivitet från mall för tidrapportering
 • Projektfaser valbara i projekt (systeminställning krävs)
 • Projektledarval i planeringstavlan – utökning av visade
 • Projekttavla – val att visa kostnadsbudgetram som storlek
 • Uppgifter i projektets uppgiftstavla – bild på ansvarig
 • Visa uppgiftskolumner vid tom uppgiftstavla
 • Ärendehantering mobilsida – nollställ ej förfallodatum

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2021

 • Budgetprognos i rapporten kostnader / budget
 • Enhetlighet i uppgiftsmodulens filter
 • Kostnadsbudget – ökat utrymme
 • Kundrapport fastigheter justering av kolumner
 • Min tid – sammanställning
 • Sökbar projektväljare i Ny uppgift / kostnad
 • Prisplan och budgetplan rapporter
 • Projektinformation flikar struktur samordnad
 • Successiv vinstavräkning – förbättringar
 • Ta bort avrundningen på timmar i Tidrapport – analys
 • Taggar på projekt – aktiveras via inställning av PC
 • Tidrapport – sorteringsval för kod eller projektnamn
 • Uppgiftstavlan i projektet – filter på milstolpe och projektaktivitet
 • Uppsagd datum för avtalspost – redigering och export