Kategorier
Nyheter

Uppdateringar mars 2023

 • Förbättrade sökmöjligheter vid val av projektets egenskaper. Det har nu blivit lättare att söka i listrutor i exempelvis Projektinformation. Det räcker att skriva några tecken så söker systemet fram de val som matchar.
 • Stöd för långa projekt. Man kan nu visa tidplanen med årsvy så att det blir lättare att visualisera långa projekt. I projektschemat har upplösningen också förbättrats så att man nu får översikt över mycket långa tidshorisonter.
 • I vyn Min översikt (en av startsidorna) kan man nu se projektets namn. Tidigare var det risk att man blandade ihop uppgifter om man hade flera uppgifter med samma titel i olika projekt.
 • Rapporten som visar dokumentbehörigheter i ett projekt är nu justerad så att projektledare och projektadministratörer kan se den. Tidigare krävdes högre behörighet.
 • Funktionen för portföljprioritering där projekt kan bedömas ur nytto- och kostnadsperspektiv har förbättrats genom att rapporten nu kommer ihåg de val man gör av filter, kolumner och visualiseringar.
 • Personers flexsaldo kan nu sättas direkt när användarkonto skapas och man kan gå in och justera flexsaldot direkt från användarhanteringen.
 • Program / ledningsrapport har kompletterats med ytterligare fält (start- och slutdatum, beskrivning, förvaltningsobjekt).
 • Vid inmatning av projektkoder begränsas möjligheten att registrera samma kod flera gånger.
 • Personer som har avdelningsbehörighet att se detaljer på en avdelning kan nu se huvudmenyn Rapporter med rapporterna Projektstatus, Projektsammanställning, Program / ledningsrapport, Målområden / projekt och portföljplanering.
 • Rapporten med projektarbetskostnad har kompletterats med fält för e-post och kontokod för att öka möjligheterna till integration med lönesystem.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2023

Under februari har följande utvecklingsarbeten genomförts.

 • En projektprioriteringsfunktion har utvecklats där man kan ange värden och formler för att vikta och jämföra projektens nyttor och kostnader. Rapporten visar detaljer och sammanvägda resultat för olika projekt för att stödja prioritering. Exempelvis kan man vikta nyttan för kunden, verksamheten och ekonomisk nytta samt ta hänsyn till strategisk vikt och hur prioriterat eller tidskritiskt projektet är för att på så sätt få ett jämförelseindex. Funktionen kan även användas för att stödja en uppföljning av portföljbalans, till exempel genom att tydliggöra portföljens fokus på innovation / rationalisering eller extern / intern nytta. Syftet är att säkerställa att man arbetar med de mest prioriterade projekten. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill testa.
 • Behörigheten för administratörer har förfinats så att man nu kan ha administratörer som inte ges behörighet att konfigurera om systemet med hjälp av administrationsmenyn. Endast en fullständig administratör kan ändra denna behörighet om den redan är satt för ett konto. Syftet är att minska risken att en person gör en konfigurationsändring av misstag.
 • Flexsaldot för en användare kan nu uppdateras direkt i användarkortet. Det innebär att man kan ha en begränsad administratörsbehörighet enligt ovan men ändå redigera nya användares flexsaldo.
 • En utveckling har gjorts i uppgiftshanteringen så att man kan lägga till anpassade fält på uppgifter. Dessa visas sedan i en ny vy (tabell) där man kan söka och exportera. Syftet är att göra det möjligt att hantera strukturerad information. Exempel på tillämpningar är att stödja driftsbeställningar, besiktningar eller för uppgiftsstatistik.
 • Projektstatusrapporten har förfinats så att man nu själv kan välja vilka kolumner som skall visas och den har kompletterats med ytterligare kolumnval.
 • Projektets redigering av mål har förbättrats så att det blir en tydligare skillnad mellan projektets leveransmål och effektmål.
 • Ett externt API-anrop har utvecklats med syfte att stödja integration till kartsystem (GIS). Funktionen hämtar ut ändringar i projektinformation för att kunna uppdatera och visualisera projekten på en extern karta. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill få tillgång till funktionen.
 • API-funktionen för integrationen av tidrapporter till ekonomisystemet har uppdaterats så att man kan styra om tiden som överförs skall vara attesterad eller om tid skall överföras utan attest. Kontakta helpme@projectcompanion.com om du vill ändra i din integration.
 • En justering har gjorts i rapporten för strategiska målområden / projekt för att rätta till ett problem med utskriften.
 • När man checkar ut ett dokument får man nu en informationsruta där man meddelas att filen kommer att låsas för andra. Detta är för att minska risken att man av misstag låser en fil när man endast vill ladda ned den.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2023

 • En ny rapport för ledningen / styrelsen har tagits fram under Rapporter, Projektrapport. Den innehåller valmöjligheter att visa projektinformation och budgetramar.
 • Uppgiftstyper kan nu justeras per projekt. En uppgiftstyp kan markeras som standard och är då tillgänglig i alla projekt. Man kan sedan under Projektinformation, Uppgiftstyper göra undantag och endast ange specifika uppgiftstyper att använda i projektet.
 • Ärende/uppgiftshanteringen har kompletterats med en möjlighet att lägga till anpassade fält. Dessa kan redigeras i uppgiften och visas i en tabell samt exporteras. Kontakta ProjectCompanion om du vill använda detta.
 • Projektrapporten i projektet kan nu visa en projektbild.
 • Det går nu att justera internkostnaden för rapporterad tid under Administration, tid.
 • Avtals- och tomträttsmodulen har kompletterats med funktioner för att exportera kontrolluppgifter till tomträttsinnehavare och Skatteverket.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar December 2022

Under december har följande utveckling genomförts.

 • Möjlighet till flerval har utökats för dimensionerna i mina projekt, projektportfölj, projektschema och projekttavla. Sidorna har dessutom gjorts mer enhetliga.
 • Användarlistan har kompletterats med filter på avdelning och organisationsroll.
 • Rapporten fakturering per kund har utökats så att man nu kan se upp till 500 kunder.
 • Mobilvyn för tidrapportering är justerad så att den använder samma inställning som veckovyn för att öka och minska timmar när man justerar genom att klicka i dialogen (exempelvis 30 minuter).
 • Projektkod har lagts in i flera ekonomirapporter.
 • Rapporten för successiv vinstavräkning inkluderar nu fler kolumner i den detaljerade exporten för att man skall ha större möjligheter att strukturera och filtrera i bokföringsunderlaget.
 • Avtalsfakturor kan nu periodiseras vid överföring till Fortnox. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Projektets rapport för Kostnader – detaljer har justerats så att de vanligaste kolumnerna projektledaren behöver se står längst till vänster så att man slipper bläddra för att se exempelvis projektaktivitet och beskrivning.
Kategorier
Nyheter

Driftstörning 2022-12-15

En av våra leverantörer hade under torsdag eftermiddag ett problem med sina internettjänster vilket påverkade flera företag och myndigheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/myndighetssidor-ligger-nere

ProjectCompanions tjänster fungerade fortfarande men inloggningen via de normala webbadresserna hade störningar av och till. För att nå tjänsten i kritiska fall gick det att logga in via IP-nummer.

Felet är åtgärdat hos leverantören. Vi ber om ursäkt för dessa problem.

För frågor kontakta VD Martin Andersson.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober-November 2022

 • Tidrapporter kan nu skickas in för godkännande med brutna veckor om månadsskiftet ligger i en vecka. Detta visas som två kryssrutor i veckovyn istället för en som tidigare. Detta resulterar då i två rader i attestflödet, en för varje del i veckan.
 • Datumen på projektens hemsidor har förtydligats (Projektets tidram) så att tidplanens sista datum visas om man inte explicit har satt ett slutdatum.
 • Filtervalen sparas nu i rapporterna program/ledningsrapport och budget, utfall, prognos. Det finns även ett filter för projektkod i budget, utfall, prognos.
 • Ökad flexibilitet har lagts in i avdelningsbehörigheterna. En person kan nu ges avdelningsbehörighet men man kan välja om personen skall få se detaljer för projekt på avdelningen. Om ”se detaljer” inte är ikryssad visas endast hemsidan och tidplanen. Om ”se detaljer” är ikryssad visas som tidigare övriga flikar inklusive Rapporter i projektet.
 • Vid import av kostnader hämtas nu kostnader även om projektet är avslutat i ProjectCompanion. Skälet till detta är att ekonomisystemet kan få in fakturor som skall läsas in i ProjectCompanion även om projektet är avslutat.
 • Stöd för att visa 3D-ritningar har förbättrats med stöd för .glb-filer.
 • Vi har även gjort förbättringar i prestanda.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2022

Under september har följande uppdateringar gjorts:

 • En ny rapport visar dokumentbehörigheter för alla projekt och användare Rapporter, Dokumentbehörigheter. Syftet är att enkelt kunna se vilka projekt och dokumentkataloger en användare har behörighet att se, exempelvis en extern projektdeltagare.
 • För att lägga in en milstolpe eller beslutspunkt i en fas kan man nu sätta längden på en projektaktivitet till 0 dagar i tidplanen. Den visas då som en romb (beslutspunkt) och man kan ha uppgiftslistor under den precis som för projektaktiviteter.
 • Det går nu att ange på användarkontot om en person är tidrapportör för att förenkla översikten vid attest av tid.
 • Man kan nu ange en kommentar till en prognosversion om prognosfunktionen är aktiverad.
 • En API-funktion har skapats för att hämta ut frånvarotid för flexibel integration med lönesystem.
 • Ytterligare användarinformation visas nu under Mitt konto. Exempelvis kan användaren se vilket AD-konto som används vid inloggningen.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Augusti 2022

Under augusti har följande uppdateringar gjorts.

 • En rapport i projektet visar dokumentbehörigheter för olika personer och mappar.
 • Ytterligare förbättringar har gjorts i funktionen för att granska och skapa fakturor för projekt på en viss avdelning. Behörigheten gör det nu möjligt att även göra justeringar i granska tid samt redigera de skapade fakturorna.
 • Nya användare får nu färre kolumner i tidplanen som förval vilket gör det enklare att komma igång. Kolumnerna startdatum, slutdatum, längd, budget och framdrift % visas som förval. Som vanligt kan man justera vilka kolumner man vill se.
 • Avtalsmodulen har kompletterats med ett underlag för att rapportera fakturering av tomträtter.
 • Mindre förbättringar har gjorts i hur projekten visas i projekttavlan för att förenkla navigeringen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juni-Juli 2022

Följande uppdateringar har gjorts under sommaren:

 • En ny rapport har skapats för program- och portföljuppföljning. Syftet är att ge ledningen en bra översikt över projektens framdrift, status och ekonomi. Rapporten ligger under Rapporter och heter Program / ledningsrapport.
 • Alla kan nu se tidplansöversikten för de projekt man har behörighet att se tidplaner i.
 • Man kan nu sätta faktureringsbehörighet på avdelningsnivå. Detta gör att man kan granska tid och skapa fakturor för projekt som hör till avdelningar där man har behörighet att fakturera. Denna behörighet kan ges till en användare utan att man behöver ha lednings- eller administratörsbehörighet.
 • När nya användare som läggs till finns en inställning som styr vilken användarbehörighet som skall vara förvald, samt vilka förvalda dokumentbehörigheter användaren skall få när den läggs till i nya projekt. För hög säkerhet kan man exempelvis styra så att nya användarkonton blir begränsade användare utan behörighet till dokument. Kontakta ProjectCompanion för att sätta behörigheten.
 • Kartvyer i projekten har kompletterats med en parameter för tjänstetyp i syfte att integrera med kartlager i GIS-system.
 • Kartvyernas höjd kan nu styras med en central inställning, samt specifikt i varje projekt.
 • Export av tid från tidrapport, sammanställning tid, detaljerad export, har utökats att innehålla projektets kontokod.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2022

 • Projekthierarki – välj att visa eller dölja projekthierarki i Mina projekt och Projektportfölj. Använd funktionen Visa uppe till höger.
 • Etiketter per projekt kan nu läggas in och det finns ett val att visa eller dölja etiketterna i Mina projekt och Projektportfölj. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Tvåfaktorsautentisering kan nu aktiveras i systemet. Vid inloggning får man en engångskod per e-post som måste matas in för att man skall bli inloggad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Projektuppföljningsrapportens kolumnval sparas nu automatiskt om man ändrar vilka kolumner som skall vara med i rapporten.