Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2023

 • En ny rapport för ledningen / styrelsen har tagits fram under Rapporter, Projektrapport. Den innehåller valmöjligheter att visa projektinformation och budgetramar.
 • Uppgiftstyper kan nu justeras per projekt. En uppgiftstyp kan markeras som standard och är då tillgänglig i alla projekt. Man kan sedan under Projektinformation, Uppgiftstyper göra undantag och endast ange specifika uppgiftstyper att använda i projektet.
 • Ärende/uppgiftshanteringen har kompletterats med en möjlighet att lägga till anpassade fält. Dessa kan redigeras i uppgiften och visas i en tabell samt exporteras. Kontakta ProjectCompanion om du vill använda detta.
 • Projektrapporten i projektet kan nu visa en projektbild.
 • Det går nu att justera internkostnaden för rapporterad tid under Administration, tid.
 • Avtals- och tomträttsmodulen har kompletterats med funktioner för att exportera kontrolluppgifter till tomträttsinnehavare och Skatteverket.
Kategorier
Drift Driftsinformation Nyheter

Tillfällig driftpåverkan

En av våra leverantörer har idag (2023-01-14) haft stötvis problem med en tjänst som medfört att adressen till ProjectCompanion inte varit nåbar för vissa kunder. Problemet är löst.

Om du inte kommer åt ProjectCompanion via din vanliga länk kan du istället logga in i tjänsten men använd då IP-numret direkt med adressen https://193.234.146.81 (för kunder med Atea Sverige AB som underbiträde) och https://13.48.199.3 för kunder som har Amazon Web Services i Sverige som underbiträde).

Notera att du kommer att få en säkerhetsvarning om du loggar in på detta sätt eftersom SSL/TLS-certifikatet gäller för domänen projectcompanion.com. Anslutningen är fortfarande krypterad och säker om du loggar in på detta sätt men du får ett varningsmeddelande i webbläsaren.

Kontakta ProjectCompanion (via SMS 070 744 22 98) om du har problem med att logga in.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar December 2022

Under december har följande utveckling genomförts.

 • Möjlighet till flerval har utökats för dimensionerna i mina projekt, projektportfölj, projektschema och projekttavla. Sidorna har dessutom gjorts mer enhetliga.
 • Användarlistan har kompletterats med filter på avdelning och organisationsroll.
 • Rapporten fakturering per kund har utökats så att man nu kan se upp till 500 kunder.
 • Mobilvyn för tidrapportering är justerad så att den använder samma inställning som veckovyn för att öka och minska timmar när man justerar genom att klicka i dialogen (exempelvis 30 minuter).
 • Projektkod har lagts in i flera ekonomirapporter.
 • Rapporten för successiv vinstavräkning inkluderar nu fler kolumner i den detaljerade exporten för att man skall ha större möjligheter att strukturera och filtrera i bokföringsunderlaget.
 • Avtalsfakturor kan nu periodiseras vid överföring till Fortnox. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Projektets rapport för Kostnader – detaljer har justerats så att de vanligaste kolumnerna projektledaren behöver se står längst till vänster så att man slipper bläddra för att se exempelvis projektaktivitet och beskrivning.
Kategorier
Nyheter

Driftstörning 2022-12-15

En av våra leverantörer hade under torsdag eftermiddag ett problem med sina internettjänster vilket påverkade flera företag och myndigheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/myndighetssidor-ligger-nere

ProjectCompanions tjänster fungerade fortfarande men inloggningen via de normala webbadresserna hade störningar av och till. För att nå tjänsten i kritiska fall gick det att logga in via IP-nummer.

Felet är åtgärdat hos leverantören. Vi ber om ursäkt för dessa problem.

För frågor kontakta VD Martin Andersson.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober-November 2022

 • Tidrapporter kan nu skickas in för godkännande med brutna veckor om månadsskiftet ligger i en vecka. Detta visas som två kryssrutor i veckovyn istället för en som tidigare. Detta resulterar då i två rader i attestflödet, en för varje del i veckan.
 • Datumen på projektens hemsidor har förtydligats (Projektets tidram) så att tidplanens sista datum visas om man inte explicit har satt ett slutdatum.
 • Filtervalen sparas nu i rapporterna program/ledningsrapport och budget, utfall, prognos. Det finns även ett filter för projektkod i budget, utfall, prognos.
 • Ökad flexibilitet har lagts in i avdelningsbehörigheterna. En person kan nu ges avdelningsbehörighet men man kan välja om personen skall få se detaljer för projekt på avdelningen. Om ”se detaljer” inte är ikryssad visas endast hemsidan och tidplanen. Om ”se detaljer” är ikryssad visas som tidigare övriga flikar inklusive Rapporter i projektet.
 • Vid import av kostnader hämtas nu kostnader även om projektet är avslutat i ProjectCompanion. Skälet till detta är att ekonomisystemet kan få in fakturor som skall läsas in i ProjectCompanion även om projektet är avslutat.
 • Stöd för att visa 3D-ritningar har förbättrats med stöd för .glb-filer.
 • Vi har även gjort förbättringar i prestanda.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2022

Under september har följande uppdateringar gjorts:

 • En ny rapport visar dokumentbehörigheter för alla projekt och användare Rapporter, Dokumentbehörigheter. Syftet är att enkelt kunna se vilka projekt och dokumentkataloger en användare har behörighet att se, exempelvis en extern projektdeltagare.
 • För att lägga in en milstolpe eller beslutspunkt i en fas kan man nu sätta längden på en projektaktivitet till 0 dagar i tidplanen. Den visas då som en romb (beslutspunkt) och man kan ha uppgiftslistor under den precis som för projektaktiviteter.
 • Det går nu att ange på användarkontot om en person är tidrapportör för att förenkla översikten vid attest av tid.
 • Man kan nu ange en kommentar till en prognosversion om prognosfunktionen är aktiverad.
 • En API-funktion har skapats för att hämta ut frånvarotid för flexibel integration med lönesystem.
 • Ytterligare användarinformation visas nu under Mitt konto. Exempelvis kan användaren se vilket AD-konto som används vid inloggningen.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Augusti 2022

Under augusti har följande uppdateringar gjorts.

 • En rapport i projektet visar dokumentbehörigheter för olika personer och mappar.
 • Ytterligare förbättringar har gjorts i funktionen för att granska och skapa fakturor för projekt på en viss avdelning. Behörigheten gör det nu möjligt att även göra justeringar i granska tid samt redigera de skapade fakturorna.
 • Nya användare får nu färre kolumner i tidplanen som förval vilket gör det enklare att komma igång. Kolumnerna startdatum, slutdatum, längd, budget och framdrift % visas som förval. Som vanligt kan man justera vilka kolumner man vill se.
 • Avtalsmodulen har kompletterats med ett underlag för att rapportera fakturering av tomträtter.
 • Mindre förbättringar har gjorts i hur projekten visas i projekttavlan för att förenkla navigeringen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Juni-Juli 2022

Följande uppdateringar har gjorts under sommaren:

 • En ny rapport har skapats för program- och portföljuppföljning. Syftet är att ge ledningen en bra översikt över projektens framdrift, status och ekonomi. Rapporten ligger under Rapporter och heter Program / ledningsrapport.
 • Alla kan nu se tidplansöversikten för de projekt man har behörighet att se tidplaner i.
 • Man kan nu sätta faktureringsbehörighet på avdelningsnivå. Detta gör att man kan granska tid och skapa fakturor för projekt som hör till avdelningar där man har behörighet att fakturera. Denna behörighet kan ges till en användare utan att man behöver ha lednings- eller administratörsbehörighet.
 • När nya användare som läggs till finns en inställning som styr vilken användarbehörighet som skall vara förvald, samt vilka förvalda dokumentbehörigheter användaren skall få när den läggs till i nya projekt. För hög säkerhet kan man exempelvis styra så att nya användarkonton blir begränsade användare utan behörighet till dokument. Kontakta ProjectCompanion för att sätta behörigheten.
 • Kartvyer i projekten har kompletterats med en parameter för tjänstetyp i syfte att integrera med kartlager i GIS-system.
 • Kartvyernas höjd kan nu styras med en central inställning, samt specifikt i varje projekt.
 • Export av tid från tidrapport, sammanställning tid, detaljerad export, har utökats att innehålla projektets kontokod.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2022

 • Projekthierarki – välj att visa eller dölja projekthierarki i Mina projekt och Projektportfölj. Använd funktionen Visa uppe till höger.
 • Etiketter per projekt kan nu läggas in och det finns ett val att visa eller dölja etiketterna i Mina projekt och Projektportfölj. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Tvåfaktorsautentisering kan nu aktiveras i systemet. Vid inloggning får man en engångskod per e-post som måste matas in för att man skall bli inloggad. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Projektuppföljningsrapportens kolumnval sparas nu automatiskt om man ändrar vilka kolumner som skall vara med i rapporten.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2022

 • Projektrapporten har förbättrats med ny layout och möjlighet att inkludera budget och resurser
 • Budget och prognos i projektet kan nu grupperas per kostnadsgrupp
 • Gruppering på projektkategori i projektportföljen (endast möjligt om projektkategori är aktiverat i systemet).
 • Funktionen Byt ansvarig på uppgifter inkluderar nu även deluppgifter.
 • Uppmappning av ProjectCompanions dokumentkataloger till Windows Utforskaren har förenklats genom att mapp-adressen kan kopieras från Mitt konto (sektionen Dokument).
 • Sök projekt har kompletterats med ett val för tjänstetyp.
 • Budget, utfall och prognos har kompletterats med ett filter för projektkategori.
 • Funktioner för integration till Raindance och Unit4 har förbättrats vid överföring av projekt, tid och kostnader.