Kategorier
Nyheter

Säkerhetsinformation

ProjectCompanions driftsmiljö är skyddad för den sårbarhet som kallas PrintNightmare.

ProjectCompanion gör ett löpande säkerhetsarbete och uppdaterar system och infrastruktur för att upprätthålla en välfungerande, driftstabil och säker miljö.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2021

 • Aktuellt: Senaste uppgifter och dokument i Min översikt
 • Filter budgettyp i projektsammanställning
 • Huvudmeny ordning på menyer – justering
 • Kopiera inställning för val av projektaktivitet från mall för tidrapportering
 • Projektfaser valbara i projekt (systeminställning krävs)
 • Projektledarval i planeringstavlan – utökning av visade
 • Projekttavla – val att visa kostnadsbudgetram som storlek
 • Uppgifter i projektets uppgiftstavla – bild på ansvarig
 • Visa uppgiftskolumner vid tom uppgiftstavla
 • Ärendehantering mobilsida – nollställ ej förfallodatum

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2021

 • Budgetprognos i rapporten kostnader / budget
 • Enhetlighet i uppgiftsmodulens filter
 • Kostnadsbudget – ökat utrymme
 • Kundrapport fastigheter justering av kolumner
 • Min tid – sammanställning
 • Sökbar projektväljare i Ny uppgift / kostnad
 • Prisplan och budgetplan rapporter
 • Projektinformation flikar struktur samordnad
 • Successiv vinstavräkning – förbättringar
 • Ta bort avrundningen på timmar i Tidrapport – analys
 • Taggar på projekt – aktiveras via inställning av PC
 • Tidrapport – sorteringsval för kod eller projektnamn
 • Uppgiftstavlan i projektet – filter på milstolpe och projektaktivitet
 • Uppsagd datum för avtalspost – redigering och export
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2021

 • Bollstorlek i projekttavlan ta hänsyn till valutakurs
 • Dokument – översättning av engelska begrepp
 • Fakturaspecifikation – val att dölja person och aktivitet (titel)
 • Inaktivera kom ihåg mig – systeminställning
 • Sökbar kontroll för kostnadstyp i projektaktivitetsdialogen
 • Planeringstavla uppdaterad version
 • Projektschema zoomning – datumbugg
 • Rapport successiv vinstavräkning
 • Inställning att dölja flex per användare
 • Svenska i importera projekt
 • Ändra ordning på kolumner i Excelexport fastigheter
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2021

 • Debiteringsgradsrapport filter flerval
 • E-posthantering i applikationen flyttad till Sverige
 • Hjälpikon / info
 • Kostnader / Budget flerval i filter
 • Mina uppgifter – ytterligare förenklad vy
 • Projektplan dialog projektaktivitet- visa titel
 • Resultat per kund – ytterligare filter
 • Semester rapportering av tid – hämta heldag från användarkontot
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar december 2020

 • Budgetuppföljning i projektet för tid och kostnader
 • Exportera fakturor till Excel
 • Exportfunktion Budgetuppföljning tid och kostnader
 • Internkostnad justering för lönekategorikostnad
 • Tidplansöversikt – filter på budgettyp
 • Tidrapport analys – Visa hela beskrivningstexterna
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2020

 • Man kan nu välja i varje projekt om framdrift i projektet skall beräknas automatiskt eller sättas manuellt på hemsidan. Inställningen görs under projektinformation, fliken Förlopp. Detta var tidigare en systeminställning på generell nivå.
 • Tidrapporteringen har förenklats med en sökbar projektväljare.
 • En ny rapport i dokumentmodulen visar vilka dokument som är ändrade under en viss period och en viss sökväg. Rapporten visas i Dokumentfliken och under projektets flik för Rapporter.
 • En ny rapport har tagits fram som beräknar budget och utfall i kronor för både tid och arbete. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera rapporten.
 • Under Granska tid i tidrapportmodulen kan man nu summera både arbetade och debiteringsbara timmar per projekt.
 • Uppgiftslistan i projektet kan nu visa uppgiftskoderna ute till höger. Klicka i Visa, Kod.
 • Uppgiftstavlorna visas nu med projektstatusens färgkod i kolumnhuvudet vid gruppering på uppgiftsstatus.
 • En inställning har införts i Fortnoxintegrationen för om projekt som avslutas i ProjectCompanion skall avslutas direkt eller efter ett visst antal dagar i Fortnox. Det går även att föra över projektkoden till fakturan i projektets namn. Kontakta ProjectCompanion för att justera inställningen.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar av driftsmiljö

ProjectCompanion arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i tjänsten och anpassa verksamheten till lagstiftningen. En del av detta arbete har varit att etablera en ny driftsmiljö i Sverige. Miljön är nu förberedd och de första kunderna kommer att driftsättas under kvartal 4, 2020.

Personuppgiftsbiträdesavtalets bilaga med godkända underbiträden kommer att uppdateras och stämmas av med kunderna i god tid innan respektive kunds data flyttas.

Kategorier
Nyheter

Produktuppdateringar

Följande uppdateringar har gjorts i ProjectCompanion sedan augusti.

 • Integration till Raindance. Det är nu möjligt att skapa en integration till ekonomisystemet Raindance för att automatiskt föra över kostnader. Detta gör det enkelt att budgetera och följa upp projekten ekonomiskt direkt i ProjectCompanion.
 • Rapporten ”Projektarbetskostnad” har kompletterats med en möjlighet att välja ut ett eller flera specifika projekt för att granska och exportera kostnader.
 • Rapporten ”Sammanställning kostnader” i projekten har kompletterats med grafer för att kunna följa upp exempelvis aktivitet, ändamål, ansvar, motpart och objekt. Detta för att få en uppföljning på delar i den kontosträng som används.
 • Vyerna projektschema och projekttavla har kompletterats med filter för budgettyp. Syftet är att förenkla uppföljning av exempelvis investeringsprojekt.
 • I vyerna projektschema och resursschema kan man nu välja flera projektledare i filtret. Syftet är att kunna visa översikt och resurssituationen för valda projektledare.
 • Planeringstavlan har kompletterats med en ny version som i nuläget endast är tillgänglig för administratörer. Syftet med uppdateringen är att göra det enklare att se på tvärs mellan alla projekt och fokusera på det som behöver göras i närtid. Uppgifterna kan sorteras på status eller prioritet, eller viktade så att även projektens prioritet och status beaktas. På detta sätt kan man säkerställa att de viktigaste uppgifterna i de viktigaste projekten blir hanterade i närtid.
 • Kostnadsrapporter har justerats så att koncerner med olika redovisningsvalutor i olika bolag kan arbeta i systemet. Projekt som budgeteras i Euro kan följas upp lokalt i Euro och räknas inte om med växelkursen till koncernvalutan. Sammanställningsrapporter för flera projekt följs dock fortfarande upp i den gemensamma koncernvalutan.
 • Översiktsvyernas filter på projekttyp och tjänstetyp är nu kopplade så att när man väljer en viss projekttyp så visas endast de tjänstetyper som ingår i projekttypen. Syftet är att förenkla för dem som har många underkategorier i projekten.
 • Funktionen ”Byt ansvarig” för uppgifter i ett projekt har förfinats så att den nu endast uppdaterar öppna uppgifter. De uppgifter som redan är klarmarkerade uppdateras inte. Skälet till detta är att när en person kommer in och tar över en annan persons roll i ett projekt så vill man normalt behålla historiken över det redan genomförda arbetet, och endast byta ansvarig på öppna uppgifter.
 • Vid uppladdning av dokument uppdateras nu befintlig fil med en ny version istället för som tidigare då en kopia av filen med ett suffix laddades upp.
 • Integrationen till Fortnox har anpassats så att man nu kan låta Fortnox vara master för kunder.

Kategorier
Nyheter

GDPR uppdatering

Under sommaren har EU-kommissionen ogiltigförklarat Privacy Shield för överföring av personuppgifter till tredje land. ProjectCompanions har för vissa tjänster hänvisat till denna mekanism för överföring av personuppgifter och detta påverkar därför avtalen med flera av våra kunder. Vi använder de ”Standard Contractual Clauses” (standardavtalsklausuler) som EU tagit fram som stöd för behandlingen av personuppgifter istället för Privacy Shield. Alla våra berörda leverantörer har redan stöd för dessa klausuler i avtalen med ProjectCompanion och vi har i ett tillägg till avtalet med våra kunder inkluderat den svenska översättningen av standardavtalsklausulerna. Kontakta legal@projectcompanion om om du har frågor.