Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Maj 2024

 • En ny modul som kallas ”Strategi” har utvecklats. Syftet är att tydliggöra verksamhetens strategi och säkra uppfyllandet av strategiska mål genom de projekt som drivs. Verksamhetens målområden bryts ned i verksamhetsmål för olika avdelningar och man kan koppla projekt till de olika verksamhetsmålen. En rapport visar vilka projekt som bidrar till respektive mål, när projekten skall drivas, vilken framdrift som har gjorts och vilken status projekten har. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
 • En ny rapport har tagits fram för att följa upp avtalsintäkter. Rapporten visar intäkter per månad per kund och sammanställer nyckeltal för avtalsintäkter, nyförsäljning och uppsagda avtal. Det går även att exportera till Excel för vidare analys.
 • Rapporten bokad tid / arbetat innehåller nu även projektaktiviteter i exportfilen. Syftet är att man skall kunna boka tid för olika personer på olika projektaktiviteter och sedan följa upp hur mycket tid som faktiskt lades ned på projektaktiviteten.
 • Loggningen har utökats att inkludera förändringar av deluppgifter.
 • Exporten av prognoser innehåller nu även en kod för fasen för att förenkla integration till ekonomisystemet.
 • Radbrytning har införts vid överföring av fakturor till Fortnox när man fakturerar fast pris från projektaktiviteter. Tidigare blev det ingen radbrytning i Fortnox om man hade flera rader i projektaktivitetens beskrivning i ProjectCompanion.
 • Utvecklingen av API-funktionerna har fortsatt med fokus på ärendehantering.
 • E-postutskicken har gjorts mer enhetliga.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar April 2024

Under april har följande uppdateringar gjorts:

 • En ny funktion för att skapa inköpsordrar i projekten har skapats. Funktionen gör det möjligt att skapa uppgifter av typen inköpsorder där man kan registrera ett inköp och ett belopp. Detta visas sedan för de olika projektaktiviteterna i projektets prognosflik. Syftet är att göra det möjligt att följa upp projektets ekonomi proaktivt istället för att endast titta på utfallet. Det går även att koppla utfall från ekonomisystemet direkt till inköpsorderns nummer för att få både beställt belopp och utfall från leverantörernas fakturor i uppföljningen.
 • När man skapar eller uppdaterar behörigheter på mappar eller dokument kan man nu välja flera personer och uppdatera behörigheten på samtliga. Detta gör det enklare att sätta behörigheter om man har många användare i projektet.
 • När man lägger till projektdeltagare eller sätter dokumentbehörigheter kan man söka på personernas e-post. Syftet med det är att enkelt kunna lägga till personer från en viss organisation men även se skillnad på olika personer som har samma namn.
 • Tidsuppföljningsrapporten går nu att exportera till Excel som tabell.
 • Ytterligare filter har möjliggjorts i funktionen för Dashboards (projektledare, projektägare, kund, projekttyp, tjänstetyp projektstatus och projektfas).
 • Projektguiden har kompletterats så att man nu kan lägga upp resurslänkar, resursgrupper och regler för vilka länkar som skall visas i olika typer av projekt. Detta hanteras under administration och förutsätter att modulen är aktiverad.
 • Systemets dialogrutor har gjorts flyttbara för att man vid behov skall kunna se vad som ligger under dialogen.
 • Systemets API finns nu dokumenterat online.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Mars 2024

 • Rapportfunktionen för Dashboards har uppdaterats med funktioner för att skapa anpassade dashboards.
 • Mitt konto har kompletterats med en funktion att skicka schemalägga ytterligare rapporter där en länk till rapporten skickas ut vid valda tillfällen.
 • ProjectCompanions API har förbättrats ytterligare.
 • Loggningen av dokumentändringar har förbättrats så att man kan separera loggningen av ändringar av kataloger och filer.
 • Fakturor (både projektfakturor och avtalsfakturor) kan nu periodiseras vid överföring till Fortnox. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • En ny funktion som kallas Projektguiden har utvecklats där man kan skapa anpassade hjälplänkar till styrande och stödjande dokument för olika faser i projekten. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen.
 • Infrastrukturen har förbättrats för att öka prestandan vid förhandsgranskning av dokument.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Februari 2024

 • En ny tidsuppföljningsrapport har skapats för att göra det enklare att se vilka personer som rapporterat tid i en period och jämföra med normaltiden i perioden. Har man behörighet administratör ser man även vilken internkostnad varje person har för att underlätta i integrationsarbeten. Rapporter, Tidsuppföljningsrapport.
 • Loggningen av systemkategorier har utökats så att vi nu loggar ändringar av projekttyper, tjänstetyper, avdelningar, kontor. Även ändringar av behörigheter på avdelningar loggas. Loggning av ändringar av kunder har även införts.
 • En gallringsrapport har tagits fram för att stödja arkivering av projekt. I rapporten visas dokument i projekt som avslutats och man kan se vilka dokument som finns och vilka filer som är markerade för arkivering. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera rapporten.
 • Standardinställningen för nya användare har justerats så att standardvärdet Mina projekt är förvalt.
 • Prestandan i tidplansöversikten är förbättrad och mindre designförbättringar är genomförda.
 • Ordningen på flikarna projekttavla och projektschema har ändrats. Ordningen är nu i ökande precision, dvs enklare översikter till vänster och mer detaljerade till höger.
Kategorier
Nyheter

Planerat underhåll

ProjectCompanion kommer under söndagen 2024-02-25 att vara otillgängligt under några minuter på grund av planerat underhåll.

Underhållet är genomfört.

Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Januari 2024

Under januari har följande uppdateringar gjorts:

 • En rapport för investeringsprognoser har tagits fram. Rapporten visar budget och prognos samt avvikelser för valda perioder. Det går även att exportera till Excel. Det finns som vanligt en mängd filter för att ta fram en delmängd av projekten. Syftet är kunna visualisera kommande kostnader för olika typer av projekt och i olika delar av verksamheten.
 • En säkerhetsrapport har utvecklats för att visualisera inloggningsförsök. Man ser lyckade och misslyckade inloggningar över tiden. Det går även att se vilka användare och vilka inloggningsmetoder som används samt de IP-nummer där misslyckade inloggningar sker.
 • En fasöversikt har tagits fram för att visualisera olika projekt samt vilka faser de befinner sig i. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera funktionen. Den kommer efter en initial testperiod att aktiveras för alla kunder.
 • Grupperingen av projektfaser i projektschemat styrs nu av samma sorteringsordning som i övriga vyer. Tidigare sorterades denna i bokstavsordning istället för den särskilda sorteringskod som finns för faserna.
 • En länk har lagts till i tidplansöversikten när man håller musen över ett projekt, så att man enklare skall kunna navigera till tidplanen i projektet för att göra uppdateringar.
 • Fältet ”total budget” i projektets budgetramar kan nu döljas om det inte används i budgetarbetet. Kontakta ProjectCompanion om du vill dölja fältet.
 • Periodiseringen av tid på fakturor kan nu föras över till Fortnox. Tiden på fakturan periodiseras till föregående månad. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera periodiseringsfunktionen.
 • Tomträttsmodulen har förbättrats med tydligare gränssnitt och mer intuitiva funktioner. Modulen används för att skicka fakturor för tomträtter samt rapportera kontrolluppgifter till tomträttsinnehavarna och Skatteverket.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar December 2023

Under december har följande uppdateringar gjorts:

 • Rubrikraderna i flikarna budgetplan och prognos är nu fasta när man bläddrar på sidan för att göra det lättare att se vilka siffror det är man tittar på.
 • Det är förberett för att rapportera tid på olika objekt. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera denna funktion.
 • Kalendern för 2024 avseende röda dagar är uppdaterad.
 • Rapporten Prognosförändringar inkluderar nu även kolumner för budgetram (totalt och i period) samt utfall (totalt och i period).
 • Projektrapportens graf för budget / utfall / prognos innehåller nu även en utfallsprognos som baseras på utfallet hittills samt prognosen för kvarvarande (framtida) arbete.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar November 2023

Under november har följande uppdateringar gjorts:

 • Budgetplanen har kompletterats med ett kommentar till varje budgetpost för att göra det enklare att komma ihåg vad som ingår i budgetposten.
 • Det är nu möjligt att förhandsgranska ritningsfiler i formatet ifc.
 • Funktionen för ändrade dokument har förfinats så att även externa användare kan se rapporten (men bara de dokument de har behörighet att se).
 • Vid avtalsfakturering kan man nu markera alla avtal som skall faktureras fram till dagens datum med ett klick för att förenkla fakturaskapandet.
 • Flexrapporten under Rapporter visar flexsaldo för ett visst datum. Rapporten har förfinats genom att den endast visar tidrapportörer vilket förenklar summeringen av en avdelnings flexsaldo.
 • Arbetstidskalendern kunde tidigare redigeras med behörigheten Ledning men det har ändrats till Administratör.
 • En GDPR-varning har införts vid redigering av användarinformation för att tydliggöra att vyn innehåller personuppgifter.
 • Ändringsloggen har förbättrats så att man kan se ett större tidsintervall samt exportera loggen.
 • En dashboard har skapats för att sammanställa budget, utfall, prognos, prognosavvikelse och fokusorsaker för projekt inom en del av organisationen. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Rapporten ”Projektuppföljning” har kompletterats så att projektets fält för ”total budgetprognos” kan inkluderas och exporteras. Notera att detta fält behöver aktiveras av ProjectCompanion om det skall användas.
 • Tre buggar är rättade: 1) När man raderade ett avtal stängdes inte bekräftelserutan korrekt utan man fick gå ur vyn genom att klicka i menyn. 2) När man skapade ett projektprogram med flera ingående projekt gick det endast att välja från öppna projektmallar. 3) Ändringshistoriken för ärenden och dokument visades inte i vyn ”Min översikt” om man hade valt att visa ”senast ändrade”.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar Oktober 2023

Under oktober har följande utvecklingsarbete genomförts:

 • Funktionen för Ändrade dokument har förbättrats med en enkel åtkomst direkt i dokumentmodulen. Det finns dels en sammanställning av ändrade dokument i olika kataloger och dels en lista med de senast ändrade dokumenten. Det går även att söka och exportera till Excel.
 • Informationen om ändrade dokument har gjorts tillgängligt för alla användare men innehållet är behörighetsstyrt så att man bara kan se ändrade dokument för de kataloger man har behörighet till i ett projekt.
 • En ny funktion har tagits fram för att skapa ett projektprogram med flera ingående projekt (Administration, Skapa projektprogram). Med funktionen blir det möjligt att enkelt generera tidplaner, uppgifter, budget, dokumentstrukturer mm för exempelvis ett förändringsinitiativ eller en ny stadsdel. Funktionen kompletterar den programrapport som tagits fram för uppföljning av projektprogram.
 • Ändringshistoriken för en uppgift kan nu visas direkt inifrån uppgiften i sektionen Ändringshistorik.
 • Funktionen Mina uppgifter visar nu även information om milstolpe och projektaktivitet i de fall uppgiften är kopplad till en projektaktivitet. Kryssa i Visa detaljer under Filtrering och visning.
 • Uppgiftstyper kopieras nu från mallprojekten om man har valt ut specifika uppgiftstyper som skall vara tillgängliga i projektmallen.
 • En flexrapport finns nu under Rapporter i huvudmenyn för användare som har behörighet ledning eller som har attestansvar för tid på valda avdelningar. Rapporten visar avdelningen och dess anställda samt flexsaldo.
 • Rapporten Kostnader / budget visas nu även för de som har behörighet att se detaljer för valda avdelningar.
 • För de som budgeterar kostnader och intäkter kopplat till tidplanens projektaktiviteter finns nu en funktion som automatiskt kan koppla inkommande kostnader och intäkter från ekonomisystemet till de projektaktiviteter som budgeterats baserat på datum och konto. Detta förenklar projektledarnas arbete med uppföljning kopplat till specifika faser och projektaktiviteter. Kontakta ProjectCompanion för att aktivera funktionen.
 • Importen av kostnader från Fortnox har optimerats ur prestandaperspektiv.
 • Tomträttsmodulen har förbättrats med avseende på användargränssnittet för att förtydliga tomträtternas innehavare och rapporteringen av kontrolluppgifter.
Kategorier
Nyheter

Uppdateringar September 2023

Under September har följande uppdateringar gjorts:

 • Rapporten ekonomisk trendanalys har kompletterats med information om utfallet under perioden plus återstående prognos för att få en uppskattning av periodens förväntade utfall. Not: rapporten visar budget, utfall och prognos för en period och jämför utfallet med en referensperiod. Syftet är att se om periodens prognos ligger inom budget och hur det jämför sig med en referensperiod, tex föregående år.
 • Rapporten projektuppföljning har fått ytterligare kolumner för kontraktsvärde, budgetpris, fakturerat i period, fakturerat totalt, fakturerat – totala kostnader samt kontraktsvärde – fakturerat totalt och budgetpris – fakturerat totalt. Rapporten innehåller nu ett stort antal kolumner men vilka fält som visas är valbart.
 • Ett filter för projektägare har införts i projektöversikter och projektstatusrapporten. Syftet är att kunna filtrera projektöversikterna för rapportering till olika projektägare. Kontakta ProjectCompanion om du vill aktivera fältet.
 • Mindre justeringar har gjorts för att förbättra funktionerna meddelanden samt fråga / svar. Även externa användare ser nu alla frågor och svar i projektet för att minska risken att svar förbises. I den tidigare versionen fick externa användare endast se svaret på de frågor de ställt.
 • Exporten till geografiska informationssystem har kompletterats med information om tidplanen för att man skall kunna visualisera tidplanerna för projekten i kartsystemet.
 • Projektbilden på hemsidan kopieras nu ifrån mallprojektet. Det går även att komma till uppladdningen av bilden genom att klicka direkt på bildsektionen på projektets hemsida för att förenkla uppladdningen av projektbilden.
 • Förbättringar har gjorts i dokumenthanteringen för att förbättra stödet att dra e-postmeddelanden från Outlook direkt till ProjectCompanion samt förenkling vid redigering av PowerPoint-filer.
 • Optimeringar av inställningar har gjorts för att förkorta svarstiderna i systemet.
 • Dokumentationen kring behörigheter i systemet har uppdaterats. Se sidan om behörigheter för ytterligare information.